Repositoris OA

Els repositoris són arxius on es depositen, en format digital, materials derivats de la producció científica o acadèmica de les diferents institucions, en accés obert, de forma organitzada i interoperable.

L’objectiu que es persegueix és facilitar l’accés de la comunitat científica internacional als resultats de la investigació realitzada pels seus membres i augmentar la visibilitat amb la difusió de la producció científica de les institucions. A més de contribuir a la preservació dels documents digitals depositats.

BUVAL dona visibilitat als repositoris de les cinc universitats valencianes creats pels membres de la comunitat universitària com a resultat de la seua activitat acadèmica, docent, investigadora i institucional. Està compost per  RODERIC (Universitat de València), RUA (Universitat d’Alacant), RiuNet (Universitat Politècnica de València), Repositori UJI (Universitat Jaume I) i RediUMH (Universitat Miguel Hernàndez)

 

RODERIC (Repositori institucional de la Universitat de València)

RODERIC (Repositori d’Objectes Digitals per a l’Ensenyament, la Recerca, i la Cultura) és el repositori institucional de la Universitat de València. Respon al compromís adquirit per la Universitat, en la seua adhesió a la Declaració de Berlín (30 setembre de 2008), amb el moviment internacional d’accés i comunicació en obert de la investigació finançada amb fons públics.

La gestió, manteniment i preservació del material depositat en RODERIC és responsabilitat del Servei de Biblioteques i Documentació en estreta col·laboració amb el Servei d’Informàtica i altres Serveis de la Universitat.

Els objectius de RODERIC són:

Recollir, preservar i donar visibilitat a la producció intel·lectual i científica de la Universitat de València. Actua com a vitrina de la investigació de la Universitat, un arxiu digital on els docents mostren els seus treballs i els departaments les seues línies d’investigació. Des del punt de vista dels usuaris apareix com un lloc d’intercanvi d’informació que potència o promou la creació, difusió i ús del coneixement generat per la comunitat acadèmica de la Universitat de València.

-Incrementar la difusió, ús i impacte de la investigació. S’utilitzen protocols internacionals normalitzats que garanteixen la visibilitat dels documents en els cercadors d’Internet. Tots els documents de RODERIC tenen assignat un identificador únic que garanteix el seu accés permanent.

Preservar a llarg termini la investigació. A través de l’autoarxiu, RODERIC garanteix la preservació i accés a llarg termini de tots els continguts emmagatzemats, comprometent-se a la migració dels formats quan el canvi tecnològic així ho requerisca

RODERIC estructura els seus continguts en cinc àrees:

Cultura. Conté material genèric de difusió cultural generat per la Universitat de València i revistes editades per la Universitat.

Docència. Col·lecció composta per documents de treball, materials d’assignatures (unitats didàctiques, manuals…). Treballs Fi de Màster i Fi de Grau

Institucional. Conté material audiovisual dels diferents actes solemnes de la institució, així com documents i materials resultants de l’activitat institucional realitzada pels seus centres, unitats i serveis.

Investigació. Recull la producció científica del personal investigador de la Universitat: articles, revistes editades per membres de la comunitat universitària, moltes a través de la plataforma OJS (Open Journal System), tesis llegides en la Universitat, capítols de llibres, llibres, ponències, dades d’investigació i perfils d’autor.

Somni. Fons patrimonial de la Universitat. Permet accedir al fons antic digitalitzat procedent de la Biblioteca Històrica de la Universitat.

Més informació: RODERIC

RiUNET (Repositori de la Universitat Politècnica de València)

RiuNet és el Repositori Institucional de la Universitat Politècnica de València. Gestionat per la Biblioteca el seu objectiu és oferir accés a Internet a la producció científica, acadèmica i corporativa de la comunitat universitària, amb la finalitat d’augmentar la seva visibilitat, fer-la accessible i garantir la seva preservació. RiuNet respon a el compromís de la Universitat amb l’Accés Obert, segellat amb la publicació de la Política institucional sobre el mateix, així com amb el suport a la Iniciativa per a l’Accés Obert de Budapest o l’adhesió a la Declaració de Berlí.

El repositori està organitzat en col·leccions agrupades al seu torn en quatre grans àrees: Docència, Recerca, Institucional i Patrimonial. Recull una gran varietat documental que va des d’objectes d’aprenentatge i altre material de suport a la docència, passant pels treballs acadèmics i tesis doctorals fins per suposat tota la producció científica de la universitat. A l’àrea Patrimonial cal assenyalar col·leccions emblemàtiques com poden ser els fons de la Reial Societat Econòmica d’Amics del País de València o la col·lecció d’Estudis fílmics.

Quant a la seva arquitectura, RiuNet està connectat amb diverses bases de dades institucionals, així com amb fonts externes, afavorint d’aquesta manera el dipòsit semiautomàtic al repositori, minimitzant l’esforç i reduint a l’mínim l’autoarxivament.

Més informació: Riunet

RUA (Repositori institucional de la Universitat d’Alacant)

RUA ofereix accés obert a text complet en format digital dels documents generats pels membres de la Universitat d’Alacant en la seua labor de docència i investigació.

L’objectiu de RUA és donar major visibilitat a la producció científica i docent de la Universitat, augmentar l’impacte i assegurar la preservació d’aquesta producció.

RUA recull tot tipus de materials digitals, tant preprints com postprints, comunicacions a congressos, documents de treball, materials docents i objectes d’aprenentatge, revistes editades per la Universitat d’Alacant, així com documents i materials resultants de l’activitat institucional realitzada pels seus centres, unitats i serveis.

Més informació: Rua

UJI (Repositori Institucional Universitat Jaume I)

El Repositori de la Universitat Jaume I és l’espai digital de la investigació a Castelló i sobre la investigació a Castelló, un portal multidisciplinari que mostra la producció científica, acadèmica, institucional i docent de l’UJI.

Arxiva, organitza i difon els documents electrònics, de qualsevol tipus, creats pels membres de la comunitat universitària com a resultat de la seua activitat acadèmica, docent, investigadora i institucional.

També inclou material documental digitalitzat sobre la província de Castelló, així com recursos d’informació d’altres institucions de gran interés per a la investigació, com l’Arxiu Digital Espanya-Unió Europea.

Els continguts del Repositori s’estructuren en comunitats, organitzades al seu voltant en subcomunitats i col·leccions, seguint un criteri funcional.

Arxiu Digital Espanya-Unió Europea (SEDES). Recull documents rellevants, en tots els formats (text, imatge, àudio, vídeo) sobre Espanya i la Unió Europea actualment dispersos en els fons bibliogràfics i documentals d’institucions que van treballar i treballen en l’àmbit de la Unió Europea. També recull producció científica i acadèmica de les universitats, principalment espanyoles, relacionada amb la Unió Europea.

Biblioteca Digital de Castelló (BDCS). Conté material bibliogràfic i documental, en qualsevol format, que tracta sobre la província de Castelló, així com material creat per autors i institucions castellonenques. En ella podem trobar llibres, fullets, publicacions periòdiques, fotografies i postals, programes radiofònics, etc.

La seua finalitat és posar a disposició de tots els usuaris aquest material que per la seua antiguitat, estat de conservació o per la dispersió geogràfica en la seua ubicació, és difícil la seua consulta in situ.

Societat Espanyola d’Història Agrària. Conté els working papers publicats per la Societat Espanyola d’Història Agrària. Aquests documents són recol·lectats per REPEC (Research Papers in Economics).

UJI: Documents institucionals. Conté aquells documents d’accés públic produïts pels diferents serveis de la Universitat en el desenvolupament de les seues funcions.

UJI: Investigació. Inclou, organitzada en diferents subcomunitats i col·leccions, la producció científica dels membres de la comunitat universitària: tesis doctorals, preprints, articles, comunicacions a congressos, etc. Aquests documents són recol·lectats per DRIVER, OpenAire i RECOLECTA, entre altres.

UJI: Materials docents i acadèmics. Conté materials i objectes d’aprenentatge, en qualsevol format, elaborats pels professors de la Universitat com a resultat de la seua funció docent. També s’inclouen els cursos d’estiu organitzats per la universitat.

D’altra banda, recull els treballs fi de grau i els treballs fi de màster dels estudiants de la Universitat Jaume I.

Tots els documents són recol·lectats pel repositori cooperatiu MDX (Materials Docents en Xarxa) del CBUC.

UJI: Revistes. Permet accedir al text complet de les diferents revistes creades pels departaments de la Universitat Jaume I, moltes de les quals estan depositades en el repositori cooperatiu RACO (Revistes en Accés Obert).

Tots els documents són recol·lectats per Hispana (Directori i recol·lector de col·leccions digitals) i per Europeana (Biblioteca Digital Europea).

Més informació: Repositori UJI

RediUMH (Repositori institucional de la Universitat Miguel Hernàndez)

RediUMH és un depòsit digital de documents amb la finalitat de recollir, organitzar, difondre i preservar els documents digitals de caràcter científic, docent i institucional produïts per la nostra universitat.

En ell ja es depositen tesis, treballs fi de carrera, objectes docents, articles i altres resultats de la investigació, depositats per la Comunitat Universitària. Així, es podrà accedir des d’ell a tota mena de materials digitals, tant preprints com papers i postprints, comunicacions a congressos, materials i objectes docents, revistes editades per la UMH i altra documentació institucional generada per aquesta.

Tot això fa augmentar la visibilitat dels treballs produïts en la UMH, incrementant el seu impacte i assegurant la seua protecció contra plagis, així com la seua preservació. Gràcies a la utilització de protocols internacionals i del gestor Dspace.

¿Quins avantatges té depositar en RediUMH?:

Difusió mundial del treball de recerca: El depòsit d’un document en el nostre repositori suposa una gran oportunitat per a difondre i compartir el resultat del treball de recerca, augmentant la seua visibilitat, gràcies a que som absorbits per recol·lectors d’àmbit internacional.
Protecció dels drets d’autor: Depositar en RediUMH reforça la propietat intel·lectual, doncs l´obra queda registrada i pot servir-li de garantia per a protegir-se de possibles plagis i altres usos indeguts.
Millora de les possibilitats curriculars: La difusió de qualsevol document a través de RediUMH es pot contemplar en el currículum de publicacions de l’autor. D’altra banda, com és més visible, pot obtindre més cites i conseqüentment més prestigi.
Identificador permanent: Als documents del repositori se’ls assigna un identificador permanent (URI) que garanteix el seu accés, independentment de la plataforma i màquina on es trobe depositat.
Garanteix l’accessibilitat futura i la preservació dels documents digitals generats per la mateixa institució.
Concentra en una sola interfície de cerca els documents generats i publicats en la Institució.
Incentiva la creació i l’ús de la producció científica pròpia.

¿Com està organitzat?:

-Docència: Amb la col·lecció de la producció docent de la UMH i tots els teballs fi de grau (TFG) i treballs fi de màster (TFM).
Institucional: Documentació de la producció generada per l’activitat institucional de la Universitat (gestió, activitat cultural, actes acadèmics).
Investigació: Conté la producció científica i d’activitat investigadora; inclou per tant les tesis defensades en la UMH.
Revistes i congressos: Per a depòsit de totes les revistes editades en la UMH, així com les publicacions de Congressos afavorits per la pròpia universitat i tots els seus organismes.

Més informació: RediUMH