Repositori de dades

Per tal de difondre en accés obert les dades d’investigació i complir els principis FAIR, des de BUVAL recomanem, seguint  OpenAIRE Research Data Management Briefing Paper, publicar els datasets a:

1.- Repositoris temàtics. Algunes disciplines científiques disposen de repositoris específics on publicar dades d’investigació. Aquests tipus de repositoris es poden localitzar en el directori re3data .

2.- Repositoris institucionals. En els repositoris de cada universitat es poden dipositar les dades que acompanyen a les publicacions.

3.- Repositori Zenodo. Repositori multidisciplinar, gestionat per OpenAIRE, que forma part de l’EOSC (European Open Science Cloud). 

Per tal de facilitar el dipòsit de les dades i mantenir reunides les dades d’investigació, cada universitat hem creat en Zenodo una comunitat específica: