Gestió de dades d’investigació

Actualment, tant les agències finançadores com les institucions i organismes científics, promouen una eficaç i transparent gestió de les dades que es generen o s’utilitzen al llarg dels projectes d’investigació. Per a això, s’aposta perquè les dades compleixen els principis FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), és a dir, que les dades d’investigació es puguen localitzar, ser accesibles, puguen ser interoperables entre sistemes, i es puguen reutilitzar.

Des de les biblioteques BUVAL donem suport al personal investigador amb guies i recomanacions.