Estatuts

PREÀMBUL

Les biblioteques universitàries de titularitat pública de la Comunitat Valenciana es constitueixen en consorci amb titularitat jurídica pròpia com a part de la seua estratègia de desenvolupament a mitjà i llarg termini, dins d’un procés d’integració a diferents escales (comunitat autònoma, nacional i internacional) del qual formen part la majoria de biblioteques universitàries espanyoles.

Un consorci de biblioteques és una agrupació de biblioteques que coordinen les seues activitats, combinen recursos i comparteixen experiències amb l’objectiu de millorar l’eficiència en els processos de gestió i oferir serveis de major qualitat dels quals serien capaces d’oferir de manera individual.

La cooperació entre biblioteques universitàries s’inicia en els anys 60 del segle passat entorn del desenvolupament de col·leccions de revistes científiques, a la catalogació cooperativa i als serveis de préstec interbibliotecari. Més endavant, en els 70 i 80, s’incorporen els sistemes automatitzats de gestió de biblioteques (ILS) i durant els 90 i inicis del segle xxi la negociació de paquets de revistes electròniques se situa en l’avantguarda del moviment col·laboratiu.

Les cinc biblioteques universitàries públiques de la Comunitat Valenciana treballen en projectes col·laboratius encaminats a ampliar i millorar l’oferta de serveis a les seues respectives comunitats, en un procés de convergència que va culminar l’any 2014 amb la signatura del conveni específic de col·laboració en el marc de Campus Hàbitat 5U.

Des de llavors s’han desenvolupat diverses iniciatives en matèria d’accés obert a la ciència i al coneixement, formació d’usuaris i usuàries en competències informacionals i desenvolupament de col·leccions electròniques, amb accions concretes en els serveis de préstec interbibliotecari, a través d’acords de reciprocitat, i de préstec interuniversitari, a través de l’acord PIV-5U, que permet al personal docent i investigador i al personal d’administració i serveis el préstec d’exemplars en qualsevol de les biblioteques participants.

Encara que el balanç d’aquests últims anys solament pot qualificar-se de positiu (amb la constitució d’equips en les àrees de formació, circulació, recursos electrònics i repositori d’accés obert) cal reconèixer la distància que, com a sistema organitzat, separa les nostres biblioteques de les de la resta de comunitats autònomes. Aquestes disposen d’un marc de cooperació estable en forma de consorci des de fa anys, amb naturalesa jurídica pròpia, que les situa un pas per davant quant a integració de serveis, captació de recursos i visibilitat.

La implantació d’un consorci significa iniciar un procés de suma positiva, en el qual tots guanyen. Els usuaris i usuàries veuen augmentada la cartera de serveis disponibles i el seu nivell de qualitat, l’administració es beneficia d’economies d’escala amb processos de gestió estandarditzats i més eficients, juntament amb uns quadres professionals millor formats i més motivats. En últim terme, les biblioteques participants, independentment de la seua naturalesa, estructura o grandària, amplien el seu camp d’acció, milloren la seua visibilitat i garanteixen el desenvolupament futur dels seus productes i serveis en condicions de sostenibilitat.