Estatuts

PREÀMBUL

Les biblioteques universitàries de titularitat pública de la Comunitat Valenciana es constitueixen en consorci amb titularitat jurídica pròpia com a part de la seua estratègia de desenvolupament a mitjà i llarg termini, dins d’un procés d’integració a diferents escales (comunitat autònoma, nacional i internacional) del qual formen part la majoria de biblioteques universitàries espanyoles.

Un consorci de biblioteques és una agrupació de biblioteques que coordinen les seues activitats, combinen recursos i comparteixen experiències amb l’objectiu de millorar l’eficiència en els processos de gestió i oferir serveis de major qualitat dels quals serien capaces d’oferir de manera individual.

La cooperació entre biblioteques universitàries s’inicia en els anys 60 del segle passat entorn del desenvolupament de col·leccions de revistes científiques, a la catalogació cooperativa i als serveis de préstec interbibliotecari. Més endavant, en els 70 i 80, s’incorporen els sistemes automatitzats de gestió de biblioteques (ILS) i durant els 90 i inicis del segle xxi la negociació de paquets de revistes electròniques se situa en l’avantguarda del moviment col·laboratiu.

Les cinc biblioteques universitàries públiques de la Comunitat Valenciana treballen en projectes col·laboratius encaminats a ampliar i millorar l’oferta de serveis a les seues respectives comunitats, en un procés de convergència que va culminar l’any 2014 amb la signatura del conveni específic de col·laboració en el marc de Campus Hàbitat 5U.

Des de llavors s’han desenvolupat diverses iniciatives en matèria d’accés obert a la ciència i al coneixement, formació d’usuaris i usuàries en competències informacionals i desenvolupament de col·leccions electròniques, amb accions concretes en els serveis de préstec interbibliotecari, a través d’acords de reciprocitat, i de préstec interuniversitari, a través de l’acord PIV-5U, que permet al personal docent i investigador i al personal d’administració i serveis el préstec d’exemplars en qualsevol de les biblioteques participants.

Encara que el balanç d’aquests últims anys solament pot qualificar-se de positiu (amb la constitució d’equips en les àrees de formació, circulació, recursos electrònics i repositori d’accés obert) cal reconèixer la distància que, com a sistema organitzat, separa les nostres biblioteques de les de la resta de comunitats autònomes. Aquestes disposen d’un marc de cooperació estable en forma de consorci des de fa anys, amb naturalesa jurídica pròpia, que les situa un pas per davant quant a integració de serveis, captació de recursos i visibilitat.

La implantació d’un consorci significa iniciar un procés de suma positiva, en el qual tots guanyen. Els usuaris i usuàries veuen augmentada la cartera de serveis disponibles i el seu nivell de qualitat, l’administració es beneficia d’economies d’escala amb processos de gestió estandarditzats i més eficients, juntament amb uns quadres professionals millor formats i més motivats. En últim terme, les biblioteques participants, independentment de la seua naturalesa, estructura o grandària, amplien el seu camp d’acció, milloren la seua visibilitat i garanteixen el desenvolupament futur dels seus productes i serveis en condicions de sostenibilitat.

TÍTOL I. Disposicions generals

Article 1. Constitució i fins

1. La Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, la Universitat d’Alacant, la Universitat Jaume I, i la Universitat Miguel Hernández constitueixen un consorci per a la cooperació en matèria de biblioteques, amb el nom de Consorci de Biblioteques Universitàries de la Comunitat Valenciana (BUVAL) amb l’objectiu fonamental de millorar la qualitat dels serveis bibliotecaris.

2. El Consorci BUVAL té com a missió donar suport a les biblioteques participants en la millora dels serveis adreçats als seus usuaris i usuàries i a la societat en general.

3. El Consorci té com a objectius:

a) Racionalitzar les inversions en recursos bibliogràfics i documentals, potenciar l’adquisició compartida i establir plans de desenvolupament de les col·leccions conjuntes.
b) Facilitar l’intercanvi de recursos d’informació disponibles en cada institució, possibilitar l’accés a aquests a través de la creació i desenvolupament de la biblioteca electrònica global amb la creació d’un catàleg col·lectiu.
c) Fomentar i optimitzar l’ús de les tecnologies de la informació i de les comunicacions que faciliten els serveis als usuaris i usuàries.
d) Augmentar la productivitat científica en millorar l’accés de la comunitat universitària integrada en el Consorci a les col·leccions bibliogràfiques existents a través de la informació bibliogràfica i del préstec interbibliotecari.
e) Portar a terme accions de millora de les competències del personal de les biblioteques.
f) Col·laborar i participar en qualsevol altra iniciativa de cooperació interbibliotecària que sorgisca en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, a escala nacional o internacional.
g) Treballar de manera conjunta en aspectes que redunden en l’excel·lència de la gestió de les biblioteques de les universitats participants.
h) Facilitar en la mesura que siga possible l’accés a les instal·lacions de les biblioteques.

4. Cada institució membre del consorci haurà d’aportar una quantitat anual de 1.000 euros en concepte de despeses de funcionament ordinari amb caràcter previ a l’inici de cada exercici pressupostari.
Si per qualsevol motiu alguna de les institucions deixara d’abonar la quantitat compromesa en el termini establit, s’aplicarà de manera automàtica una limitació de la despesa en proporció a l’ingrés no percebut.

Article 2. Règim jurídic i vigència

El Consorci té caràcter voluntari i indefinit, és una entitat de dret públic, sense ànim de lucre i es regeix pel que s’estableix en la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en la normativa autonòmica de desenvolupament i per aquests Estatuts.
En matèria de contractació el Consorci podrà contractar obres, serveis, adquisicions i alienacions seguint els procediments establits en la legislació vigent, els preceptes de la qual li seran aplicables, adoptant la condició de poder adjudicador a l’efecte de contractació administrativa.
En matèria de personal, incloent-hi el personal laboral, s’aplicaran les limitacions previstes tant en la normativa pressupostària com en les previsions anuals dels pressupostos generals.
En tot cas, les actuacions que dimanen del Consorci queden sotmeses als principis de legalitat, eficiència, estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i transparència en la gestió.

Article 3. Personalitat i capacitat jurídica

El Consorci té personalitat jurídica per al compliment de les seues finalitats i podrà realitzar actes administratius i de disposició de béns, signatura de contractes i convenis i, en general, tots els actes necessaris per a aconseguir, d’acord amb la legislació aplicable en cada supòsit, els objectius que estableixen els Estatuts.

Article 4. Adscripció del Consorci
El Consorci s’adscriurà rotativament a cada una de les cinc universitats que el componen per períodes de quatre anys, la seua seu la tindrà en la universitat a la qual figure adscrit en cada període.

TÍTOL II. Els membres

Article 5. Membres del Consorci

1. El Consorci preveu els següents tipus de membres:
a) Membres de ple dret.
b) Membres associats.
c) Membres col·laboradors o benefactors.

2. Són membres de ple dret les institucions enumerades en l’article 1.1 d’aquests Estatuts.

3. La integració en el Consorci d’altres organismes o entitats (membres associats) suposarà l’acceptació prèvia per part de la institució sol·licitant d’aquests Estatuts i de tota la normativa de desenvolupament reglamentari que li siga d’aplicació, requerint l’acceptació de compromisos i obligacions ja adquirits pel Consorci.

4. Podran ser membres col·laboradors aquells organismes o entitats que tinguen un caràcter científic i d’investigació i que puguen fer aportacions al Consorci. Els seus drets i deures s’especificaran en el protocol de col·laboració que el Consorci establisca amb cadascú d’ells.

5. Tindran la condició de benefactors del Consorci qualsevol persona física o jurídica que proporcione desinteressadament recursos per al desenvolupament de programes o activitats.

6. Els membres associats, col·laboradors o benefactors no formaran part del Consell de Govern ni de cap altre òrgan de representació del Consorci. Així mateix, hauran d’aportar una quantitat econòmica anual no inferior a l’acordada per als membres de ple dret en l’apartat 4 de l’article 1 dels presents Estatuts.

TÍTOL III. Òrgans de govern i administració

Article 6. Òrgans de govern

El Consorci es regirà pels òrgans següents:

a)President o presidenta del Consorci.
b)Consell de Govern.
c)Comissió Tècnica.
d)Director tècnic o directora tècnica del Consorci.

Article 7. El president o presidenta del Consorci

1. El president o presidenta del Consorci serà el rector o rectora de la Universitat a la que estigue adscrit el Consorci.
2. El càrrec de president o presidenta tindrà una durada màxima de quatre anys.
3. Són atribucions del president o presidenta del Consorci:

a)La representació del Consorci.
b)La convocatòria i presidència del Consell de Govern.
c)L’execució dels acords dels òrgans col·legiats.

4. El president o presidenta del Consorci, a més de presidir el Consell de Govern serà també el president o presidenta de la Comissió Tècnica.

Article 8. Consell de Govern

1. El Consell de Govern és l’òrgan superior del Consorci i està format pel rector o rectora de cadascuna de les universitats consorciades com a membres de ple dret o persona en qui delegue.
2. Els membres del Consell de Govern, designats en funció del càrrec que ocupen en les seues respectives universitats, cessaran automàticament de les seues responsabilitats i representació com a membres del Consorci en deixar d’exercir el càrrec pel qual formen part d’aquest òrgan col·legiat.
3. Actuarà com a secretari o secretària el o la responsable que designe el Consell de Govern del Consorci d’entre els membres de la Comissió Tècnica.
4. A les reunions del Consell de Govern assistirà el director tècnic o directora tècnica, amb veu i sense vot.
5. La durada del mandat dels membres del Consell de Govern serà de quatre anys i es podran renovar successivament.

Article 9. Atribucions del Consell de Govern
Són atribucions del Consell de Govern:

a)L’aprovació del programa d’activitats i la memòria de gestió anual.
b)L’aprovació del pressupost, dels comptes anuals i, si escau, de les tarifes aplicables als usuaris i usuàries dels serveis.
c)El control dels comptes anuals i del pressupost.
d)L’acord d’admissió de nous membres.
e)El nomenament i cessament dels càrrecs del Consorci.
f)L’acord de modificació dels Estatuts i l’aprovació dels reglaments del Consorci.
g)L’acord de dissolució i liquidació del Consorci.
h)L’aprovació de la contractació de béns, obres i serveis.
i)La creació de comissions d’assessorament sobre aquells temes relacionats amb els objectius del Consorci.
j)L’aprovació de les aportacions a càrrec de les entitats consorciades.
k)La resolució dels problemes d’interpretació i compliment d’aquests Estatuts, i si escau, l’aprovació de l’exercici d’accions judicials.

Article 10. Règim de sessions

1. El Consell de Govern es reunirà, convocat pel president o presidenta o, en el seu nom, pel secretari o secretària del Consell, com a mínim una vegada a l’any en sessió ordinària. Es podrà reunir també en sessió extraordinària per iniciativa del president o presidenta o, quan ho sol·liciten, com a mínim, la tercera part dels seus membres.
2. De cada sessió, el secretari o secretària estendrà l’acta corresponent.
3. Les convocatòries de les sessions es faran per escrit, amb l’ordre del dia corresponent a la reunió, i es notificaran a tots els membres segons establisca la legislació vigent.
4. Per a la presa de decisions del Consell de Govern hauran d’estar presents almenys la meitat dels seus membres, així com el president o presidenta i el secretari o secretària, o les persones que els substituïsquen.

Article 11. Adopció d’acords

1. Els acords seran adoptats per la majoria dels membres del Consell de Govern, tret dels casos en què els Estatuts establisquen un règim diferent.
2. Caldrà el vot favorable de les dues terceres parts del nombre legal de membres del Consell de Govern per a validar els acords que s’adopten sobre les matèries següents:

a)El nomenament del director tècnic o directora tècnica.
b)La modificació dels Estatuts i l’aprovació dels reglaments del Consorci.
c)L’aprovació de la contractació de béns, obres i serveis.
d)L’acord de dissolució i liquidació del Consorci.
e)L’admissió o exclusió de nous membres del Consorci.

3. El president o presidenta exercirà el vot de qualitat.
4. L’assumpció pel Consorci d’obligacions econòmiques no previstes en el seu pressupost anual requerirà l’aprovació del Consell de Govern i comportarà, si escau, la modificació del pressupost. En qualsevol cas, la realització de les activitats pressupostades requerirà, amb caràcter previ, l’assegurament de les quantitats compromeses per les entitats consorciades. La modificació de les obligacions financeres de les institucions consorciades requerirà l’autorització prèvia, de manera expressa i per escrit, dels òrgans de govern d’aquestes institucions, tret de les operacions de crèdit destinades a cobrir necessitats de tresoreria segons els drets reconeguts a favor del Consorci.
5. En el supòsit que s’incorporen nous membres al Consorci, el Consell de Govern acordarà els representants que correspondran en cadascun dels seus òrgans, els quals han de ser nomenats per la institució corresponent.

Article 12. La Comissió Tècnica

1. La Comissió Tècnica és l’òrgan permanent de gestió i assessorament, amb les facultats que li assigne el Consell de Govern.
2. La Comissió Tècnica estarà integrada per:

a)El president o presidenta del Consorci, o persona que el/la substituïsca, que la presidirà.
b)Els directors o directores de biblioteca de les universitats membres de ple dret del Consorci.
c)El director tècnic o directora tècnica del Consorci, que actuarà com a secretari o secretària.

Article 13. Atribucions de la Comissió Tècnica
Són atribucions de la Comissió Tècnica, amb el suport d’una oficina tècnica:

a)La proposta del programa global d’activitats, del pressupost i, si escau, de la plantilla de personal.
b)La proposta de revisió del pressupost.
c)La proposta de contractació de béns, obres i serveis.
d)L’informe de la memòria de la gestió i del balanç de l’exercici anterior.
e)La proposta d’admissió de nous membres.
f)La proposta de modificació dels Estatuts, i la proposta dels reglaments del Consorci.
g)La proposta de l’exercici d’accions judicials.
h)La creació de grups de treball de suport tècnic.
i)Altres que puga atribuir-li el Consell de Govern.

Article 14. Règim de sessions de la Comissió Tècnica

1. La Comissió Tècnica es reunirà, convocada pel president o presidenta, almenys una vegada cada trimestre en sessió ordinària, i extraordinàriament a sol·licitud del president o presidenta o de la meitat dels seus membres.
2. Per a la presa de decisions de la Comissió Tècnica han d’estar presents almenys la meitat dels seus membres, així com el president o presidenta i el secretari o secretària, o les persones que els substituïsquen. Els acords seran adoptats per majoria dels membres de la Comissió Tècnica. El president o presidenta exercirà el vot de qualitat.

Article 15. La Direcció Tècnica

1. El director tècnic o directora tècnica és la persona encarregada de la consecució dels objectius marcats pel Consell de Govern, així com de les tasques de gestió i planificació de les activitats del Consorci.
2. El nomenament es realitzarà a proposta de la universitat a la qual estiga adscrit el Consorci. Aquesta universitat proposarà, a l’efecte, una persona de la plantilla de l’àrea o servei de biblioteca, pertanyent al grup A1 o equivalent.
3. El seu nomenament es realitzarà pel Consell de Govern i podrà cessar per renúncia, remoció pel Consell, o finalització del seu mandat en canviar l’adscripció del Consorci, d’acord amb el que preveu l’article 4 d’aquests Estatuts.
4. Les funcions i responsabilitats inherents al càrrec de director tècnic o directora tècnica s’inclouran i seran compatibles amb les pròpies de la plaça que ocupa com a funcionari o funcionària de carrera, li correspon l’exercici de les següents funcions:

a)Exercir la direcció tècnica del Consorci i la coordinació de les seues activitats.
b)Elaborar i presentar la memòria de gestió i el balanç de comptes de l’exercici anterior.
c)Elaborar la proposta de l’avantprojecte de pressupost del Consorci, d’acord amb les instruccions del president o presidenta, i executar el pressupost ordenant les despeses i els pagaments.
d)Gestionar els serveis del Consorci, així com la contractació administrativa de les obres, béns i serveis, d’acord amb les propostes de la Comissió Tècnica.
e)Establir, per delegació del Consell de Govern, contactes amb terceres institucions i organismes per a dur a terme els objectius del Consorci, així com donar compte a la Comissió Tècnica i al president o presidenta.
f)Proposar i executar el pla anual d’activitats.
g)Analitzar les sol·licituds d’admissió de nous membres.
h)Proposar a la Comissió Tècnica la creació de grups de treball de suport tècnic.
i)Qualsevol altra funció que li siga encomanada i aquelles que se li deleguen expressament.

TÍTOL IV. Règim patrimonial, economicofinancer i de personal

Article 16. Recursos econòmics del Consorci

Per a realitzar els seus objectius, el Consorci disposa dels recursos següents:

a)Els ingressos produïts per les quotes anuals de les biblioteques membres.
b)Els ingressos necessaris per a la contractació dels serveis comuns de les biblioteques membres.
c)Els ingressos produïts per les quotes anuals de les entitats associades.
d)Les subvencions, ajudes, donacions i legats que es reben de qualsevol persona, empresa o entitat pública o privada, espanyola o estrangera.
e)Els ingressos procedents de la venda de productes i prestació de serveis.
f)Aquells altres legalment establits.

2. El Consell de Govern podrà acordar per unanimitat la sol·licitud d’aportacions addicionals, que caldrà que aprove cada universitat participant pels procediments que determine la seua normativa interna.

Article 17. Règim economicofinancer

1. El Consorci estarà subjecte al règim pressupostari, de comptabilitat i control de la universitat pública a la qual s’adscriga, sense perjudici de la seua subjecció al previst en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril.
2. A l’efecte de determinar el finançament per part de les universitats consorciades, es tindrà en compte tant els compromisos estatutaris o convencionals existents com el finançament real, mitjançant l’anàlisi dels desemborsaments efectius de totes les aportacions realitzades. Si les entitats consorciades incompliren els compromisos de finançament, les activitats del Consorci quedaran limitades a les quantitats efectivament finançades, i el Consell de Govern haurà d’adoptar els acords necessaris.
3. En tot cas, es portarà a terme una auditoria dels comptes anuals que serà responsabilitat de l’òrgan de control de la universitat a la qual s’haja adscrit el Consorci.
4. El Consorci haurà de formar part dels pressupostos i incloure’s en el compte general de la universitat d’adscripció.
5. El Consorci es regirà per les normes patrimonials i de contractació de la universitat a la qual estiga adscrit.
6. Integren el patrimoni del Consorci:

a)Els béns, drets, productes i rendes transferides, adscrites o cedides per les universitats que integren el Consorci.
b) Els béns que el Consorci adquirisca.

7. El Consorci confeccionarà i mantindrà actualitzat un inventari de tots els béns integrants del seu patrimoni.

Article 18. Personal del Consorci

1. El personal al servei del Consorci podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament de les universitats participants. El seu règim jurídic serà el de la Universitat d’adscripció i les seues retribucions en cap cas podran superar les establides per a llocs de treball equivalents en aquella.
2. Excepcionalment, quan no resulte possible comptar amb personal procedent de les universitats participants en el Consorci, en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, podrà realitzar-se la contractació directa de personal per part del Consorci per a l’exercici de les dites funcions, prèvia autorització del Consell Social de la Universitat d’adscripció.
3. L’accés als llocs de treball del Consorci es regirà pels principis d’igualtat, capacitat, mèrit, publicitat i concurrència, segons la normativa general de funció pública.

TÍTOL V. Separació de membres i dissolució

Article 19. Separació del Consorci

1. La separació de qualsevol de les entitats que formen part del Consorci s’ha de notificar al president o presidenta del Consell de Govern i serà efectiva a partir de la següent reunió d’aquest.
2. En l’acord del Consell de Govern s’establiran les liquidacions econòmiques pendents que haja d’assumir el membre que se separa.

Article 20. Dissolució: causes i procediment

1. El Consorci de Biblioteques Universitàries de la Comunitat Valenciana es podrà dissoldre per acord unànime de les entitats que l’integren o per impossibilitat legal o material de complir les seues finalitats. Igualment es produirà la dissolució si, exercitat el dret de separació per una universitat, la resta de les universitats acorden la no continuïtat de dita universitat.
2. En adoptar l’acord de dissolució, el Consell de Govern nomenarà un liquidador amb les comeses previstes a l’article 127.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre.

TÍTOL VI. Modificació dels Estatuts

Article 21. Modificació dels Estatuts

1. Els Estatuts del Consorci podran ser modificats a iniciativa del president o presidenta, de la Comissió Tècnica, o a petició d’almenys una tercera part dels membres del Consell de Govern.
2. Una vegada adoptada la iniciativa assenyalada en l’apartat anterior i constituït el Consell de Govern en sessió extraordinària, es procedirà a l’aprovació del projecte de modificació dels Estatuts d’acord amb les propostes formulades, prèvia aportació dels informes que s’haguera considerat oportú sol·licitar.
3. El projecte de modificació dels Estatuts requerirà, per a la seua aprovació, l’acord favorable de les dues terceres parts del nombre legal dels membres del Consell de Govern.
4. La proposta de modificació dels Estatuts així aprovada es notificarà a totes les entitats integrades en el Consorci, per a la seua aprovació per aquestes, conforme a les exigències de la legislació específica de cadascuna d’elles.
5. La modificació dels Estatuts, una vegada definitivament aprovada, es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.